Return to Website

Welcome to Chow Ka Fat's Forum

You are welcome to post messages in this forum. But please observe the rules of this forum. Any messages violating the rules will be deleted and the person posting such messages may be forbidden to post messages.
歡迎在本板留言,但請遵守本板規則。任何違規留言將被刪去,違規者亦可能被禁止發言。

Welcome to Chow Ka Fat's Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
騙案實錄

因為沒有時間看報紙,新聞知不多,但有聽收音機,又有騙案了,DJ們都說[不知為什麼政府宣傳片出了,還有人受騙....!]原來又有人被人騙財,還要是百萬元之多,有警訊也有新聞報導,為什麼人總是不會引以為鑑???前陣子已有藝人差點受騙,報紙已列出受騙的人的成因,不料行騙黨仍然可以活得無忌!人呀人,不要貪,人呀人,不要奸!
補藥黨`祈福黨`失錢黨`出書黨`呃錢黨.....!還有的,是真實案例,下次才詳述!

Re: 騙案實錄

點只咁少呀,仲有搵工比人呃`種金黨`星探`行丐,前排收音機講有個女人食燒賣扮流血呃錢,真係乜呃錢手法都有,真無良!好彩冇遇過!

Re: 騙案實錄

係真係冇騙案發生過定係人既本性-----各家自掃門前雪?留0左段message咁耐,竟然有百幾人睇過,但只得金金有回應,真令有心為人做事既人心淡!

Re: 騙案實錄 - 格仔鋪

'不滿騙'你知唔知道格仔鋪點呃人?早d搵倒騙案實錄就唔洗比人呃,晌yahoo知識搵倒一個叫 '芝'留既言全中,早搵倒就唔洗中招,所以要好好利用留言板!點呃法?去睇topic '如何開格仔鋪/點做consignment'

Re: 騙案實錄 - 格仔鋪

我已經將我知乜係'consignment'貼咗晌前面,至於騙案經常都有架啦,要怪d人應留既重要消息唔留,應信有其事既人唔信至會上當,唔好好用'留言板',睇倒'騙案實錄'以為真係有有心人將事實公開,又係嘅,睇既人數好多,識得留應該留既言就冇,可悲!呢個留言板算係幾有用喇,起碼有一單詳細又真實既'未來文化'騙案,特別'號外'果part,認識到乜係'出書黨',睇過'未來文化'單嘢後有留言在其他自資出版問有冇入股做幕後,唔係唔應就係刪咗留言,又話可以提問,真假!又幾年喇,相信仲記得'未來文化'騙案既人唔多lu!