Return to Website

Welcome to Chow Ka Fat's Forum

You are welcome to post messages in this forum. But please observe the rules of this forum. Any messages violating the rules will be deleted and the person posting such messages may be forbidden to post messages.
歡迎在本板留言,但請遵守本板規則。任何違規留言將被刪去,違規者亦可能被禁止發言。

Welcome to Chow Ka Fat's Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
View Entire Thread
Re: 騙案實錄 - 格仔鋪

'不滿騙'你知唔知道格仔鋪點呃人?早d搵倒騙案實錄就唔洗比人呃,晌yahoo知識搵倒一個叫 '芝'留既言全中,早搵倒就唔洗中招,所以要好好利用留言板!點呃法?去睇topic '如何開格仔鋪/點做consignment'

Re: 騙案實錄 - 格仔鋪

我已經將我知乜係'consignment'貼咗晌前面,至於騙案經常都有架啦,要怪d人應留既重要消息唔留,應信有其事既人唔信至會上當,唔好好用'留言板',睇倒'騙案實錄'以為真係有有心人將事實公開,又係嘅,睇既人數好多,識得留應該留既言就冇,可悲!呢個留言板算係幾有用喇,起碼有一單詳細又真實既'未來文化'騙案,特別'號外'果part,認識到乜係'出書黨',睇過'未來文化'單嘢後有留言在其他自資出版問有冇入股做幕後,唔係唔應就係刪咗留言,又話可以提問,真假!又幾年喇,相信仲記得'未來文化'騙案既人唔多lu!